Wet op Kinderopvang

WET OP KINDEROPVANG (beknopte versie rijksoverheid)rijksoverheid

Kwaliteit kinderopvang

Kinderopvang moet bijdragen aan een goede ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. Daarom zijn er kwaliteitseisen voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en gastouders.

Ook is er streng toezicht in de kinderopvang. Medewerkers en werkgevers moeten aanwijzingen van geweld tegen kinderen melden.

Wettelijke kwaliteitseisen gastouder
Gastouders moeten aan wettelijke kwaliteitseisen voldoen op het gebied van:

  • veiligheid en gezondheid van de kinderen
  • opleiding en deskundigheid van het personeel
  • pedagogisch beleid (visie op opvoeding en ontwikkeling)
  • betrokkenheid en inspraak van de ouders
  • omgangstaal (in principe Nederlands)
  • afhandeling van klachten

Eisen opleiding kinderopvang
Beroepskrachten hebben een opleiding als Sociaal Pedagogisch Werker. Met ten minste niveau 3 (SPW-3) of gelijkwaardig (zoals geregeld in de cao).

Toezicht kinderopvang
 De gemeente houdt toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen. De GGD voert dat toezicht uit in opdracht van de gemeente. Wordt niet aan de kwaliteitseisen voldaan, dan treedt de gemeente op. Bijvoorbeeld met een waarschuwing of een boete.

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)
Alrkplle kinderopvangcentra moeten geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Als een kinderopvangcentrum niet geregistreerd is, heeft het ook geen vergunning. De gemeente kan dan een boete opleggen. Voorwaarde om kinderopvangtoeslag te krijgen, is dat een kinderdagverblijf in het LRKP staat.

Maatregelen kwaliteit kinderopvang
De overheid wil de veiligheid en kwaliteit in de kinderopvang verbeteren met de volgende maatregelen.

Continue screening 
De Dienst Justis controleert elke dag of medewerkers in de kinderopvang nieuwe strafbare feiten hebben gepleegd. Dit heet continue screening.

VOG van huisgenoten, vrijwilligers en stagiaires 
Sinds 1 juli 2014 moet een houder van een gastouderbureau in de administratie ook de VOG’s opnemen van: 

  •  de huisgenoten van de gastouder
  • vrijwilligers en stagiaires die bij de gastouder werken.

Wettelijke meldplicht 
Er geldt een wettelijke meldplicht voor werknemers in de kinderopvang. Zij moeten aanwijzingen van mishandeling en misbruik melden bij hun werkgever. Heeft een werkgever aanwijzingen dat een werknemer seksueel of ander geweld gebruikt tegen een kind? Dan moet hij direct overleggen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.

Meer verantwoordelijkheid gastouderbureaus 
Gastouderbureaus zijn ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang van hun gastouders. Zij kunnen daarop worden aangesproken.

Verbod op leges voor wijzigingen en uitschrijvingen in het LRKP
Gemeenten mogen geen leges meer heffen voor wijzigingen in en uitschrijvingen uit het LRKP. De legeskosten konden kinderopvangcentra weerhouden van het doorgeven van wijzigingen. Dit ging ten koste van de betrouwbaarheid van het register. Een kinderopvangvoorziening, gastouder of een peuterspeelzaal die verhuist, moet zich opnieuw inschrijven in het LRKP. Dan mag de gemeente wel leges in rekening brengen.